Wspólny świat

W Gruzji ON stanowią jedną z najbardziej dyskryminowanych grup społecznych. Są grupą wykluczoną i najczęściej
pomijaną w wielu aspektach życia społecznego. Niejednokrotnie są izolowani od reszty społeczeństwa, mają
ograniczony dostęp do edukacji, terapii, rynku pracy czy życia kulturalnego. Organizacja Welfare and Development
Center (WDC) w Gori chce tę sytuację zmienić, prowadząc m.in. dzienne centrum dla dzieci z niepełnosprawnościami i
wspierając dorosłych podopiecznych.
Celem projektu jest wsparcie WDC w pracy na rzecz ON. Poprzez szereg szkoleń i wizyt studyjnych w Polsce chcemy nie
tylko edukować w zakresie pracy z ON, nowoczesnych technik terapeutycznych i metod aktywizacji zawodowej, ale
także zainspirować beneficjentów projektu do przeprowadzenia zmian w najbliższym otoczeniu, usystematyzowania
współpracy WDC z Urzędem Miasta w Gori oraz podejmowania wspólnych działań na rzecz ON i dążenia do
społecznych i systemowych zmian z zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej
dla ON oraz działań w zgodzie z przyjętą przez Gruzję Konwencją ONZ o Prawach ON. Celem projektu jest również
przeszkolenie urzędników UM w Gori z zakresu obsługi klienta z niepełnosprawnością oraz aktywizacja członków Klubu
Młodych WDC. Chcemy pokazać jak ważna dla wprowadzenia zmiany jest współpraca organizacji pozarządowych z
lokalnym samorządem; jak ważne są wspólne dążenia do zmian systemowych; jak ważne jest angażowanie do działań
samych ON, oddawanie im głosu.