Czysty Głuchów

Чистий Глухів - 
соціальна кампанія з підвищення екологічної свідомості жителів

O projekcie:

Czas trwania: 01.02-20.09.2022
Zasięg: Ukraina
Partnerzy: Książnica Kopernikańska w Toruniu (Polska)
Птаха, Національний заповідник "Глухов" (Ukraina)

Kontakt do koordynatora

Imię i nazwisko: Agnieszka Siejka
Numer telefonu: WhatsApp +48605826536
E-mail: agnieszka.siejka@verda.org.pl

 

 

 

”Проект співфінансується Польсько-Американським Фондом Свободи в рамках програми RITA – «Зміни в регіоні», яку реалізує Фонд «Освіта для демократії».

 

Czysty Głuchów - 
kampania społeczna na rzecz wzmocnienia świadomości ekologicznej mieszkańców

O projekcie:

Czas trwania: 01.02-20.09.2022
Zasięg: Ukraina
Partnerzy: Książnica Kopernikańska w Toruniu (Polska)
Птаха, Національний заповідник "Глухов" (Ukraina)

Kontakt do koordynatora

Imię i nazwisko: Agnieszka Siejka
Numer telefonu: WhatsApp +48605826536
E-mail: agnieszka.siejka@verda.org.pl

Odpady to jeden z najpoważniejszych problemów współczesności, nierozerwalnie związany z egzystencją człowieka.
Racjonalna gospodarka odpadami to konieczność, a sukces selektywnego zbierania odpadów wiąże się z
zaangażowaniem społeczności lokalnych, co z kolei powinno być przejawem postawy obywatelskiej. Głównym celem
projektu jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Głuchowa w tematyce segregacji odpadów komunalnych i
dbałości o środowisko naturalne. Ukraina jest na początku procesu legislacyjnego i organizacyjnego dotyczącego
odbioru i utylizacji odpadów. Przed społeczeństwem ukraińskim stoją wyzwania edukacyjne i organizacyjne z zakresu
edukacji ekologicznej i selektywnej zbiórki odpadów. Szereg działań jakie zaplanowaliśmy z projekcie ma na celu
przekazanie doświadczeń i transfer wiedzy jaką zdobyły polskie organizacje pozarządowe i aktywiści społeczni
działający na rzecz ochrony środowiska w tym na temat segregacji odpadów. W ramach projektu przygotujemy
kampanię społeczną dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów, przeszkolimy aktywistów ekologicznych. Wzmocnimy
potencjał merytoryczny nauczycieli ze szkół w Głuchowie, dzięki czemu będą oni mogli prowadzić lekcje dla dzieci i
młodzieży dotyczące sposobów oraz znaczenia zbiórki i segregacji odpadów dla człowieka i środowiska. Te działania w
przyszłości wpłyną na sytuację i kształtowanie gospodarki odpadami w mieście.

„Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA - Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.” 

 

Materiały do pobrania: